Avtalevilkår – ByggExpo

Avtalevilkår

 1. Ingen påmelding blir registrert før messeavtalen foreligger i utfylt og undertegnet stand eller gitt e-post aksept. Påmeldingen er da bindende, og utstiller hefter for den totale standleie og påmeldingsavgift. Arrangør har anledning til, uten å angi grunn å avvise påmeldinger og uten å pådra seg erstatningsansvar.
 2. Arrangør bestemmer standens beliggenhet, men tar hensyn til
  utstillers ønske.
 3. Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal arrangørens tilgodehavende innbetales på følgende måte: Påmelding og stand-leie faktureres om lag 8 uker før messen starter, og forfaller i sin helhet 10 dager senere. Etter denne dato forbeholder arrangør seg retten til å leie ut til andre utstillere.
 4. Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene medfører tap av tildelt standareal og utestående beløp blir sendt til inkasso. Arrangør har i så tilfelle rett til å disponere plassen på utstillers regning.
 5. Fremleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på messen.
 6. Standen leveres normalt med flere åpne sider og plasseres fortrinnsvis i frittliggende blokk sammen med andre utstillere med tilsvarende stands. Slike stands blir ikke forsynt med vegger eller frontbord fra arrangør, men utstiller må allikevel være forberedt på at nabostands settes opp med vegger. Standen blir bygget med standard side- og bakvegger samt frontdrager i det system som oppgis i tildelings-papirene. Enhver utestand bygges av utstiller i sin helhet. Innredning og utstyr til standen er ikke inkludert i prisen for standleie.
 7. Stand i to etasjer og standoppbygging som overstiger standard vegghøyde på 2,5 m må på forhånd godkjennes av arrangør. Pris pr. m2 for annen etasje utgjør 50 % av ordinær kvadratmeterpris.
 8. Arrangør forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.
 9. Arrangør har rett til å endre tidspunkt for messens avholdelse, uten at kontraktene kan kreves annullerte. Meddelelse om endring av tidspunktet skal sendes til utstillerne senest en – 1 – kalendermåned innen det opprinnelige fastsatte tidspunkt.
 10. Bare varer og tjenester som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte gjenstander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden uten arrangørens skriftlige samtykke. Arrangør har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedområder.
 11. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Aktivt salg, vareprøver og reklamemateriell må kun utøves fra egen stand. Det er ikke tillatt å foreta utdeling av reklamemateriell o.l. utenfor inngangen til messehallen. Overtredelse medfører en bot på kr 3.000,-.
 12. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr, stemmeforsterker o.l. må utføres uten sjenanse for nabostands og omgivelser. Eventuelle klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet.
 13. Det er forbudt å sette opp egne Wifi-nettverk i messearenaene. Trådløse routere eller aksesspunkter som blir satt opp, vil bli konfiskert uten forvarsel, da dette forringer det eksisterende trådløse nettverket for alle andre på messen.
 14. Tekniske papirer inneholdende reglement, standplassering, bestillings-skjemaer og prislister sendes ut ca. 1 mnd. før første monteringsdag eller ved påmeldingsfristens utløp. Reglementet er bindende for alle utstillere.
 15. Utstilleren er ansvarlig for skader påført bygning, innredning, anlegg og personer. Myndighetenes og arrangørens anvisninger og instrukser må følges nøye.
 16. Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer, samt situasjoner som kan betegnes om force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie.
 17. Arrangør besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonteringstidens slutt, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr eller tredje persons eiendeler. Utstiller må selv dekke alle nødvendige forsikringer.
 18. Utstilleren må selv sørge for transport, montering, demontering, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egne varer og dekorasjons-materiell. Alt gods til utstilleren må være godt merket med navn og standnummer.
 19. Arrangør besørger renhold av innendørs- og utendørs publikums- passasjer. Ekstra renhold må bestilles spesielt og utføres for utstillers egen regning.
 20. Overskrider belastningen av varer og utstyr 400 kg/m2, må dette oppgis på forhånd. Utstilleren må dekke alle utgifter til nødvendige forsterkninger. Arrangør forbeholder seg retten til å avvise spesielt tunge utstillingsgjenstander.
 21. Demontering i messens åpningstid er ikke tillat. Overtredelse medfører en bot på kr 3.000,-.
 22. Dersom standen ikke er demontert og standplassen ryddet innen demonteringstidens utløp, kan arrangør på utstillers regning og risiko besørge dette.
 23. Alle bilder/video tatt av arrangør under messeperioden kan, uten samtykke, brukes i arrangørens egen markedsføring.
 24. Arrangør har rett til å avlyse messen, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes for eksempel at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere eller at arrangør har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Før en avlysning skal påmeldte utstillere så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. Ved avlysning refunderes innbetalt påmelding og standleie. Eventuelle øvrige utgifter eller egenarbeid utstiller har pådratt seg i anledning utstillingen refunderes ikke.
 25. Det forutsettes forøvrig at utstiller overholder norske lover og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med messen.